Kişisel Veri Politikası ve Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 538515 sicil numarası ile kayıtlı, 0622073978100001 Mersis numaralı, şirket merkezi Kazımdirik Mah. 364/10 sok. No:11 D:77 A-Loft Bornova İZMİR adresinde bulunan MOBİLPARK MA iletişim ve Bilişim Hiz.San. ve Tic. A.Ş. (“MOBİLPARK”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in, 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in ve ilgili mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına, işlenmesine, silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İş Bu aydınlatma metninde;

MOBİLPARK’ın, https://www.mobilpark.biz/ internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz veya MOBİLPARK’ın mobil, bilgisayar ve Ürün Servis uygulamalarını kullanmanız,

İnternet ,Telefon veya Yüzyüze İletişim kanallarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,

MOBİLPARK ile hizmet sözleşmesi imzalayarak Site harici ve Site üzerinden MOBİLPARK hizmetlerini kullanmanız,

Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz,

MOBİLPARK tarafından düzenlenen kampanya ve diğer etkinliklere katılmanız

halinde kişisel verilerin işlenmesine, silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin esaslara yer verilmiş olup, bu açıklamalar MOBİLPARK çalışanlarını, taşeronlarımızı ve çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi ve MOBİLPARK ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

MOBİLPARK olarak Site ve Mobil Uygulama kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Mobil Uygulama’da ve Site’de çerez vb. yöntemler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.mobilpark.biz/ adresinde yer alan çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

TANIMLAR

İşbu Aydınlatma Metnin’de yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir:

MOBİLPARK: MOBİLPARK MA iletişim ve Bilişim Hiz.San. ve Tic. A.Ş.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik: 28.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

MOBİLPARK olarak kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Türleri

Üye/Müşteri ve Kullanıcı

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
 • Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün veya hizmet, Satın alınan ürün veya hizmet tutarı, Satın alınan ürün veya hizmet alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
 • Ürün Servis içerisine aktarılan Veriler: Üye, Müşteri ve Kullanıcının MOBİLPARK kendisine sunduğu ürün ve servis yetenekleri kapsamında kendisin yüklediği ve hukuki sorumluluğu tamamen kendisine ait olan ve kendisinin temin ettiği Kişisel veya Özel Nitelikli kişisel veriler.
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, işlem ve ziyaret log kayıtları
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri,
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, Ürün ve Hizmete ait Kredi Miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, MOBİLPARK tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Çevrimiçi Ziyaret edilmesi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, işlem ve ziyaret log kayıtları
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

MOBİLPARK ait Mobil uygulama Kullanılması

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
 • Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün veya hizmet, Satın alınan ürün veya hizmet tutarı, Satın alınan ürün veya hizmet alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
 • Ürün Servis içerisine aktarılan Veriler: Üye, Müşteri ve Kullanıcının MOBİLPARK kendisine sunduğu ürün ve servis yetenekleri kapsamında kendisin yüklediği ve hukuki sorumluluğu tamamen kendisine ait olan ve kendisinin temin ettiği Kişisel veya Özel Nitelikli kişisel veriler.
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, işlem ve ziyaret log kayıtları
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri,
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, Ürün ve Hizmete ait Kredi Miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, MOBİLPARK tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
 • Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, sosyal medya ve benzeri İletişim Kanalları Üzerinden MOBİLPARK ile İletişime Geçilmesi

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, işlem ve ziyaret log kayıtları
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri,işlem log kayıtları
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Görsel Bilgi: Ekran Görüntüsü
 • Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Ticari İletişim İzni Verilmesi

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon
 • Risk Yönetimi Bilgisi: Gönderilen E-Posta açma IP adresi, Gönderilen E-posta işlem ve ziyaret log kayıtları
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
 • Doğrudan Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
 1. İşlenen Kişisel Veriler İşlenme Amaçları

Üye/Müşteri Kullanıcı Verileri

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • MOBİLPARK ürün ve hizmetleri iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Üye,Müşteri ve Kullanıcı ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Gerek MOBİLPARK ürün ve hizmetleri üzerinden gerekse mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri, Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Ürün ve Hizmet kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kanun yönetmelik ve mevzuatlarının zorunlu kıldığı verilerin tutulması

Çevrimiçi Ziyaret Verileri

 • 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MOBİLPARK ait Mobil uygulama Kullanım Verileri

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • MOBİLPARK ürün ve hizmetleri iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Üye,Müşteri ve Kullanıcı ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Gerek MOBİLPARK ürün ve hizmetleri üzerinden gerekse mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri, Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Ürün ve Hizmet kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kanun yönetmelik ve mevzuatlarının zorunlu kıldığı verilerin tutulması

Çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, sosyal medya ve benzeri İletişim Kanalları Üzerinden MOBİLPARK ile İletişim Verileri

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • MOBİLPARK ürün ve hizmetleri iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Üye,Müşteri ve Kullanıcı ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Üye Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Gerek MOBİLPARK ürün ve hizmetleri üzerinden gerekse mobil uygulama üzerindeki Üye Müşteri, Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Ürün ve Hizmet kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kanun yönetmelik ve mevzuatlarının zorunlu kıldığı verilerin tutulması

Ticari İletişim İzni Verileri

 • MOBİLPARK ürün ve hizmetleri ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Üye,Müşteri ve Kullanıcı ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteriler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Üye Müşterinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üye Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

MOBİLPARK kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

 1. İdari Tedbirler:

MOBİLPARKkendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, MOBİLPARK bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, MOBİLPARK, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

MOBİLPARKkişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

 1. Teknik Tedbirler:

MOBİLPARK veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, BT risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini sağlar.

Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir politika ve prosedürleri belirler.

Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlamasını yapar ve Gizlilik sözleşmeleri yapar.

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması, bu kapsamda veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iadesi sağlanır.

Kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar elektronik ortam ise;

 • Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesini sağlar.
 • Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulmasını sağlar.
 • Verilerin üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanmasını sağlar.
 • Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılmasını/yaptırılmasını, test sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Verilere bir yazılım aracılığı ile ulaşılıyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılmasını/yaptırılmasını, test sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi oluşturur.

Kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise;

 • Kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmasını sağlar.
 • Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanmasıyla yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi sağlanır.

Kişisel veriler aktarılacaksa; .

 • Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması yapılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesı ve kriptografik anahtarın farklı ortamlarda tutulması sağlanmaktadır.
 • Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya SFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 • Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınarak ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi sağlanmaktadır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verilerinizi işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak https://www.mobilpark.biz/kurumsal/tedarikciler-ve-is-ortaklari/  tedarikçiler sayfasında Kurum unvanları ve iletişim bilgileri yer alan;

Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan GSM Operatörleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi, bayiler vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve MOBİLPARK’ın faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ile kurum ve kuruluşlara,

Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına,

Site ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize aktarmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLANMA SÜRELERİ

MOBİLPARK işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Çağrı Merkezi ses kayıtları

3 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar

10 yıl

6098 Sayılı Kanun

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

Çerezler

En fazla 540 gün

Ticari elektronik ileti onay kayıtları

Onayın alındığı tarihten itibaren 1 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri

2 yıl

5651 Sayılı Kanun

İş başvurusu dolayısıyla alınan bilgiler ve/veya cv’ler

1 yıl

Üye Müşteri/Misafir Müşterilere ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun

Kullanılabilirlik testi araştırması amacıyla alınan kişisel veriler

2 hafta

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Haklarınız ve Başvuru Şekli

MOBİLPARK tarafından işbu metinde yer alan esaslara uygun olarak işlenen işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, https://www.mobilpark.biz/kurumsal/kvkk-kapsaminda-ilgili-kisi-basvuru-formu/  bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, MOBİLPARK iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. MOBİLPARK, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.

MOBİLPARK talebin niteliğine göre, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, MOBİLPARK tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, MOBİLPARK tarafından veri güvenliğinin sağlanması ayrıca başvurucunun kişisel verilerin sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla başvuruculardan ek bilgi veya belge talep edilebilecektir.

Öte yandan, KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde, veri sahipleri, aşağıda sayılan hallerde KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki hakları kullanamaz:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bununla beraber, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda uygulama alanı bulmayacaktır:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

İhtiyacınız olan tüm SMS çözümleri

ve daha fazlasını keşfedin!

Seçkin iş ortakları, hızlı çözümleri ve sistemlerinize kolayca entegre edilebilen yetenekleriyle
her durumda Mobilpark yanınızda!

3000’den Fazla Mutlu Müşteri

Sizleri de Aramızdan Görmekten
Mutluluk Duyarız

+3

Milyar
Yıllık Mesaj

17

Yıllık
Tecrübe

3000

den fazla
Mutlu Müşteri
Mobilpark